Ušinskaitė, Filomena
Ušinskaitė, Filomena
Ušinskas, Stasys
Vizgirda, Viktoras
Vizgirda, Viktoras